Mooji
Donate

From the Silence

Moola Mantra

Om Sat Chit Ananda
Parabrahma
Purushothama
Paramatman
Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha
Om