Mooji
Donate

From the Silence

Gayatri Mantra

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat