Mooji
Donate

Into the Deep Blue

Gayatri Mantra

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tát savitúr váreṇiyaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ pracodáyāt

Om Akhanda Mandalakaram Vyaptam Ye Na Characharam Tad Padam Darshitam Ye Na Tasmai Shri 
Guruve Namaha