Mooji
Donate

Jai Sahaja

Om Bhagavan Sri Ramana

Om Bhagavan Sri Ramana 
Om Bhagavan Sri Papaji 
Om Bhagavan Sri Moojiji 
Om Guru Om Guru 
Om Gurudev
Jaya Guru Jaya Guru 
Jaya Gurudev