Mooji
Donate

Jai Sahaja

Jaya Gurudeva

Jaya Jaya Jaya Gurudeva 
Guru Gurudeva Jaya Gurudeva 
Satchidananda Ananda Brahma