Mooji
Donate

Jai Sahaja

Shivaram

Shivaram Ram Ram Ram 
Hari Om Namah Shivaya 
Sitaram Ram Ram Ram 
Hari Om Namah Shivaya