Mooji
Donate

Jai Sahaja

Om Shakti

Om Shakti Om Shakti Om 
Om Shakti Guru Shakti 
Brahma Shakti Vishnu Shakti 
Shiva Shakti Om 
Satchitananda Om 
Satchitananda Gurudeva 
Guru Kripa Kevalam