Mooji
Donate

Kissed from Within

It Is Done

Om Aham Soham Tat Tvam Asi

I Am 
I Am He 
That You Are

I Am 
Shiva I Am 
Shiva You Are

You are always in my Heart 
Never shall we be apart

Om Namah Namah Shivaya 
Om Namah Shivaya

It is done It is done 
Alleluia It is done

You are always in my Heart 
Never shall we be apart

I am always in your Heart 
Never shall we be apart

Om Namah Namah Shivaya 
Om Namah Shivaya

It is done It is done 
Hallelujah It is done

Om Namah Namah Shivaya 
Om Namah Shivaya

Om Namo Bhagavate Sri Mahadeva 
Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Shiva 
Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya 
Om Namo Bhagavate Sri Punjaji 
Om Sri Sat guru Gurudev Ki Jai

Namah Shivaya