Mooji
Donate

Let Nothing Remain

Guru Stotram

Guru Brahma, 
Guru Vishnu, 
Guru Devo Maheshwara,
Guru Sakshat, 
Param Brahma,
Tasmai Shri Gurave Namah