Mooji
Donate

Praises to the Supreme

Parvati Shiv Hare Hare

Jai Shiv Shankar Gauri Shankar
Parvati Shiv Hare Hare
Parvati Shiv Hare Hare
Bolo Parvati Shiv Hare Hare

Namami Shankar Namami Shankar
Namami Shankar Namami Shambho
Namami Shankar Bhajami Shankar
Namami Shankar Bhajami Shambho
Shankar Shambho Shankar Shambho
Shambho Shankar Shankar Shambho
Shambho Shambho Shambho Shambho

Shambho Namami Shambho Namami
Shambho Bhajami Shambho Bhajami
Bhajami Shambho Bhajami Shambho
Namami Shambho Namami Shambho
Shambho Shambho Shambho Shambho
Om Namah Shivaya
Mahadev Shiv Mahadev Shiv
Mahadev Shiv Shiv Shiv Shambho
Mahadev Shiv Mahadev Shiv
Mahadev Shiv Shankar Shambho
Shankar Shambho Shankar Shambho
Mahadev Shiv Shankar Shambho
Mahadev Shiv Mahadev Shiv
Shiv Mahadev Shiv Mahadev

Shiv Shiv Shambho Shiv Shiv Shambho
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shambho
Har Har Shambho Har Har Shambho
Har Har Har Har Har Har Shambho

Kashinath Shiv Shambho Shambho
Vishwanath Shiv Shambho Shambho
Aadiyogi Shiv Aadiyogi Shiv
Mahayogi Shiv Mahayogi Shiv
Gangadhar Shiv Shambho Shambho
Girija Shankar Shambho Shambho
Girijapati Shiv Shambho Shambho
Nataraja Shiv Nataraja Shiv
Kashinath Shiv Kashinath Shiv
Vishwanath Shiv Vishwanath Shiv
Om namah Shivaya

Mahakaal Shiv Mahakaal Shiv
Mahabali Shiv Mahabali Shiv
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shambho
Shiv Shiv Shiv Shiv Shankar Shambho
Shankar Shambho Shambho Shanakar
Shambho Shankar Shambho Shankar
Mahakaal Shiv Shambho Shambho
Mahabali Shiv Shambho Shambho
Aadiyogi Shiv Aadiyogi Shiv
Om namah Shivaya
Mahadev Shiv Mahadev ShivShiv Mahadev Shiv Mahadev
Mahadev Shiv Shambho Shambho
Shambho Shambho Shambho Shambho
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shambho
Har Har Har Har Har Har Shambho
Mahadev Shiv Mahadev Shiv
Mahadev Shiv Shambho Shambho
Shankar Shambho Shanakar Shambho
Aadiyogi Shiv Shambho Shambho
Mahadev Shiv Shankar Shambho
Mahadev Shiv Shiv Shiv Shambho
Mahadev Shiv Shambho Shambho
Shambho Shambho Shambho Shambho