Mooji
Donate

River of Light

Tu Hee Rama Hai

Jai Gauri Shankara
Jaya Vishvanath
Jaya Parvati Pati Bholenath

Jai Gauri Shankara
Jaya Vishvanath
Jaya Parvati Pati Bholenath

Bholenath, Bholenath
Bholenath, Bholenath 
Jaya Parvati Pati Bholenath
Jaya Parvati Pati Bholenath