Mooji
Donate

Sahaja Samadhi

Shloka

Om Sri Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Kotti Suurya Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Shubha Kaaryeshu Sarvadaa
Sri Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Kotti Suurya Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Shubha Kaaryeshu Sarvadaa
Sri Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Kotti Suurya Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Shubha Kaaryeshu Sarvadaa
Sri Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Kotti Suurya Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Shubha Kaaryeshu Sarvadaa
Om Omkaaram Bindu-Samyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah
Kaamadam Mokshadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namaha
Omkaaraaya Namo Namaha Omkaaraaya Namo Namaha
Omkaaram Bindu-Samyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah
Kaamadam Mokshadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namaha
Omkaaraaya Namo Namaha Omkaaraaya Namo Namaha
Omkaaram Bindu-Samyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah
Kaamadam Mokshadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namaha
Omkaaraaya Namo Namaha Omkaaraaya Namo Namaha
Namo Namaha Namo Namaha Namo Namaha
Om karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana
ma karma-phala-hetur bhur ma te sango 'stvakarmani
ma te sango 'stv akarmani ma te sango 'stvakarmani
karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana
ma karma-phala-hetur bhur ma te sango 'stvakarmani
ma te sango 'stv akarmani ma te sango 'stvakarmani
Om Om Om