Mooji
Donate

Sahaja Samadhi

Shivoham

Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Nithyoham Shuddhoham
Buddhoham Muktoham
Nithyoham Shuddhoham
Buddhoham Muktoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Advaitamananda Roopam Aroopam
Advaitamananda Roopam Aroopam
Brahmoham Brahmoham
Brahma Swaroopoham
Brahmoham Brahmoham
Brahma Swaroopoham
Chidoham Chidoham
Sat Chidanandoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Nithyoham Shuddhoham
Buddhoham Muktoham
Nithyoham Shuddhoham
Buddhoham Muktoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham
Advaitamananda Roopam Aroopam
Advaitamananda Roopam Aroopam
Brahmoham Brahmoham
Brahma Swaroopoham
Brahmoham Brahmoham
Brahma Swaroopoham
Chidoham Chidoham
Sat Chidanandoham
Shivoham Shivoham
Shiva Swaroopoham